x

BAY.t e-Arşiv Uygulamaları

BAY.t Ticari e-Devlet Çözümleri

Devlet uygulamalarının hızla dijitalleşmesi, her işletmenin yazılımsal çözümlerde e-devlet uygulamalarını da kapsayanlara yönelmesini her geçen gün daha büyük bir gereklilik haline getiriyor. BAY.t Yazılım olarak, bu değişime ilişkin öngörümüzle 2014 yılında ilk e-devlet çözümlerine girişip GİB onaylı yazılımlarını ürettik; hala da geliştirip zenginleştirmeyi sürdürdüğümüz e-devlet çözümlerimiz bugün e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-ihracat alanlarında tamamıyla yetkindir.

e-İrsaliye Nedir?

VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir.
Uygulamaya geçiş 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup kapsama girenler <br< e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükelleflerdir. 1.1.2018 tarihinden itibaren ise Şahıs ve Sermaye firmaları gönüllü olarak e-İrsaliye sistemine geçiş yapabilirler.

e-İrsaliye Kimler Kullanabilir? Kimler İçin Kullanımı Zorunludur?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinin brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki mallara ilişkin faaliyetleri nedeniyle EPDK’ndan lisans alan mükellefler.
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlanmasını gerçekleştiren mükellefler.
Maden Kanunu kapsamındaki düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler Şeker Kanununun 2. Maddesinin e bendinde yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler.
Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemine kayıtlı kullanıcılar.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1.1.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.
e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara da sevk irsaliyesini, e-İrsaliye olarak düzenlenecek olup, alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir.
e-Arşiv faturasını irsaliye yerine kullananlar e-İrsaliye’ye geçtiğinde, bu durumda alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, sadece e-Arşiv faturası düzenlenerek mevcut sürece devam edilecektir.
Eğer, alıcı da e-İrsaliye kullanıcısı ise, e-Arşiv fatura dışında mutlaka e-İrsaliye de düzenlenmelidir.

e_Fatura, e-İrssaliye Yerine Geçer Mi?

e-Fatura ve e-İrsaliye’nin kullanım alanları birbirinden farklıdır. Ancak e-Fatura, ürün ile faturanın alıcı tarafa birlikte gönderilmesi durumunda irsaliyeli şekilde düzenlenerek e-İrsaliye yerine kullanılabilir.

Bu düzenleme için gerekli olan adımlar şu şekildedir:

• Malın teslimi (teslim sayılan haller dâhil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi,
• Belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak belirtilmesi,
• Belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi,
• Kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması.

Efinans

Paket Adı(e-fatura) Arşivli Paket Fiyatı(Arşivli paketlerde 10 yıllık arşivleme taahhüdü verilmektedir.)
100 100 TL
500 400 TL
1.000 750 TL
2.500 1500 TL
5000 2.200 TL
10.000 3.500 TL
25.000 7.500 TL
50.000 13.000 TL
100.000 20.000 TL

Digital Planet

Paket Adı(e-fatura) Arşivli Paket Fiyatı(Arşivli paketlerde 10 yıllık arşivleme taahhüdü verilmektedir.)
100 100 TL
500 400 TL
1.000 750 TL
2.500 1500 TL
5000 2.200 TL
10.000 3.500 TL
25.000 7.500 TL
50.000 13.000 TL
100.000 20.000 TL

* Kontör kullanım hakları yıllık veya aylık sürelere bağlı değildir. Satın aldığınız paketi sözleşme süresi içinde tüketememeniz durumunda kalan haklarınız ertesi yıllara devreder.

** Paket limiti dolduktan sonra yukarıdaki paketlerden ek paket alınabilir ya da işlem gören her fatura Paket Aşım Ücreti’ndeki birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilir.

*** Paket limitlerine hem gönderilen hem de alınan e-faturalar dâhildir.

Ürün Resimleri

Etiketler